PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai20:53:05 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai20:43:44 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
3Khách vãng lai20:37:14 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=335
4Khách vãng lai20:22:44 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/so_muon_do_dung.aspx
5Khách vãng lai20:21:20 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai20:05:19 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9697
7Khách vãng lai19:58:29 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai19:58:21 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai19:58:16 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai19:58:11 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
11Khách vãng lai19:58:06 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
12Khách vãng lai19:57:58 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
13Khách vãng lai19:57:45 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
14Khách vãng lai19:36:37 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23461
15Khách vãng lai19:35:11 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
16Khách vãng lai19:22:31 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
17Khách vãng lai19:08:20 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai18:54:39 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
19Khách vãng lai18:47:50 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Phan Thị Thanh Dung18:37:31 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
21Khách vãng lai18:34:56 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai18:34:48 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai18:24:22 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9700
24Khách vãng lai18:13:43 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10367
25Khách vãng lai17:19:54 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10466
26Khách vãng lai17:18:42 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10467
27Khách vãng lai16:28:23 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10343
28Khách vãng lai16:27:55 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
29Khách vãng lai16:24:45 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10351
30Khách vãng lai15:32:08 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6361
31Khách vãng lai14:15:26 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01223
32Khách vãng lai13:26:02 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10359
33Khách vãng lai12:43:01 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10358
34Khách vãng lai12:35:53 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6356
35Khách vãng lai12:04:27 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
36Khách vãng lai10:57:23 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
37Khách vãng lai10:23:17 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
38Khách vãng lai10:15:58 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10340
39Khách vãng lai10:13:22 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10339
40Khách vãng lai10:11:08 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai09:38:36 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
42Khách vãng lai09:18:58 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
43Khách vãng lai08:33:03 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10345
44Khách vãng lai08:27:34 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai08:25:26 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai07:43:22 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai07:26:39 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
48Khách vãng lai05:39:47 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23463
49Khách vãng lai04:39:52 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
50Khách vãng lai04:37:58 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10358
51Khách vãng lai04:37:54 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
52Khách vãng lai04:36:02 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
53Khách vãng lai04:33:58 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
54Khách vãng lai02:30:19 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
55Khách vãng lai02:26:03 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10369
56Khách vãng lai02:16:33 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
57Khách vãng lai01:58:48 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/default.aspx
58Khách vãng lai01:44:30 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
59Khách vãng lai01:18:33 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
60Khách vãng lai00:19:13 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01227
17 1 2019