PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:16:28 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Hà Thị Huê21:15:01 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
3Hà Thị Huê21:14:52 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
4Hà Thị Huê21:14:11 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
5Khách vãng lai21:13:36 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai21:13:17 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai21:13:16 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai21:13:15 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai21:13:05 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai21:03:09 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
11Khách vãng lai20:54:57 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai20:47:53 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
13Khách vãng lai20:32:18 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/default.aspx
14Khách vãng lai20:32:14 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
15Khách vãng lai20:32:09 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai20:32:06 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
17Khách vãng lai20:32:00 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
18Khách vãng lai20:31:56 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
19Khách vãng lai20:31:50 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
20Nguyễn Thị Gấm20:29:37 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
21Khách vãng lai20:29:20 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai20:29:12 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai20:29:09 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai20:02:14 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10355
25Khách vãng lai20:01:53 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
26Khách vãng lai19:32:03 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23457
27Khách vãng lai19:09:53 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
28Khách vãng lai18:58:24 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10362
29Khách vãng lai18:58:01 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai18:57:53 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai18:57:04 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10352
32Khách vãng lai18:56:53 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10353
33Khách vãng lai18:56:37 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10353
34Khách vãng lai18:56:10 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10353
35Khách vãng lai18:55:59 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10353
36Khách vãng lai18:55:46 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10355
37Khách vãng lai18:53:37 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10359
38Khách vãng lai18:52:35 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10358
39Khách vãng lai18:51:55 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10351
40Khách vãng lai18:51:43 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10355
41Khách vãng lai18:49:55 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10355
42Khách vãng lai18:47:53 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
43Khách vãng lai18:18:28 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai17:43:56 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai17:39:50 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
46Khách vãng lai17:30:11 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01229
47Khách vãng lai17:04:06 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9692
48Khách vãng lai16:57:36 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01222
49Khách vãng lai16:57:31 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Nguyễn Thị Gấm16:18:04 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Nguyễn Thị Gấm16:18:01 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
52Khách vãng lai16:05:29 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10355
53Nguyễn Thị Gấm16:00:58 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
54Nguyễn Thị Gấm16:00:13 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
55Khách vãng lai15:59:42 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai15:59:33 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai15:59:32 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai15:59:30 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai15:53:58 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10361
60Khách vãng lai15:42:27 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10360
61Khách vãng lai15:35:31 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
62Khách vãng lai15:33:20 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10358
63Khách vãng lai15:33:02 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10362
64Khách vãng lai15:31:37 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai15:09:18 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
66Khách vãng lai14:49:24 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
67Khách vãng lai14:34:41 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai14:28:18 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
69Khách vãng lai14:05:21 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6362
70Khách vãng lai13:43:12 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10354
71Khách vãng lai13:37:37 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem_c1.aspx
72Khách vãng lai13:28:48 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6351
73Khách vãng lai13:28:36 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
74Khách vãng lai12:51:11 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
75Khách vãng lai12:50:18 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
76Khách vãng lai12:35:19 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10351
77Khách vãng lai12:25:42 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
78Khách vãng lai12:10:55 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23460
79Khách vãng lai12:09:49 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10352
80Khách vãng lai12:09:17 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10355
81Khách vãng lai12:08:18 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10355
82Khách vãng lai11:52:05 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23457
83Khách vãng lai11:41:12 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
84Khách vãng lai11:39:01 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10345
85Khách vãng lai11:12:12 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6359
86Khách vãng lai11:11:00 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
87Khách vãng lai10:28:07 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
88Khách vãng lai10:20:22 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9701
89Khách vãng lai10:06:43 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
90Khách vãng lai10:05:46 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9693
91Khách vãng lai10:00:16 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
92Khách vãng lai09:51:29 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
93Khách vãng lai09:50:30 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01220
94Khách vãng lai09:00:11 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
95Khách vãng lai08:28:50 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
96Khách vãng lai08:17:52 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
97Khách vãng lai08:07:48 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01230
98Khách vãng lai08:03:11 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
99Khách vãng lai07:49:28 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
100Khách vãng lai07:24:41 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10351
101Khách vãng lai07:16:12 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6354
102Khách vãng lai07:14:59 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai06:26:55 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
104Khách vãng lai06:26:39 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
105Khách vãng lai05:46:25 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
106Khách vãng lai05:45:22 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
107Khách vãng lai05:38:05 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
108Khách vãng lai05:19:37 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6359
109Khách vãng lai05:02:23 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
110Khách vãng lai04:26:54 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
111Khách vãng lai03:46:22 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
112Khách vãng lai03:41:57 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
113Khách vãng lai03:28:06 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6359
114Khách vãng lai03:25:18 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-01225
115Khách vãng lai03:12:51 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
116Khách vãng lai03:04:47 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10358
117Khách vãng lai03:02:02 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
118Khách vãng lai02:44:31 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
119Khách vãng lai02:40:12 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
120Khách vãng lai02:23:30 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10339
121Khách vãng lai02:22:54 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10466
122Khách vãng lai02:20:08 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
123Khách vãng lai01:36:32 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6361
124Khách vãng lai01:12:47 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10342
125Khách vãng lai01:05:02 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
126Khách vãng lai00:54:22 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10462
127Khách vãng lai00:53:21 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23450
128Khách vãng lai00:30:07 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10350
129Khách vãng lai00:25:25 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
130Khách vãng lai00:08:05 http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
20 11 2018